Hospicová odlehčovací pobytová služba

Kontaktní telefonní čísla:

recepce:

 • 585 319 754, 739 526 264

sociální pracovnice:

Kontaktní e-mail: info@hospickopecek.charita.cz

Chcete-li požádat o přijetí do odlehčovací pobytové služby v Hospici na Svatém Kopečku, je vždy nutné vyplnit a doručit všechny tři  formuláře v záložce "Žádosti
o přijetí"

Poslání:

Odlehčovací služba umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolestí a zároveň tak umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

Cílová skupina:

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění.

Jsou to osoby v jakémkoliv věku v terminálním nebo preterminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, kdy není v silách rodiny či jiných osob zajistit těmto nemocným po přechodnou dobu odpovídající péči.

Služba není určena osobám, jejichž chování by z důvodu duševního onemocnění závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Není možné v rámci odlehčovací služby zajistit pro tyto osoby zvláštní režim, aby jim byla poskytnuta dostatečná péče. Služba z tohoto důvodu není poskytována např. osobám s Alzheimerovou chorobou, s výjimkou těch v posledním stádiu nemoci.

Cíle:
 • Umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek převzetím péče o člověka se sníženou soběstačností.
 • Poskytnout uživateli po dobu pobytu v hospici nezbytnou péči se zaměřením na dosahování kvality života prostřednictvím uspokojování jeho bio-psycho-socio-spirituálních potřeb.
 • Vytváření podmínek pro zachování přirozených sociálních vazeb uživatele i po dobu pobytu v hospici, což následně ulehčuje jeho návrat do přirozeného domácího prostředí.
 • Podpora uživatele v udržení stávajících schopností.
Délka pobytu:

Pobyt je časově omezen na nezbytně nutnou dobu nepřesahující 3 měsíce. Prodloužení je možné po oboustranné domluvě.

Při přijetí se dojednávají konkrétní potřeby uživatele a rozsah poskytované služby.

Zásady:
 • Respektování důstojnosti uživatele (zachováváním intimity při provádění hygieny, oslovováním apod.)
 • Otevřenost (poskytování kvalitní péče bez ohledu na závažnost stavu uživatele)
 • Odbornost personálu (poskytování služby dle principů paliativní péče)
 • Týmovost (spolupráce všech profesí multidisciplinárního týmu v péči o uživatele)  
Důvody, pro které nelze žadatele přijmout:
 • Zařízení neposkytuje službu, o kterou žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob.
 • Kapacita zařízení byla naplněna.
 • Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby. Jedná se zejména o osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Pokud žadatel již měl uzavřenou smlouvu a ta mu byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před novým požadavkem o přijetí z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy.

Kapacita: 30 lůžek

Poskytovaná služba: odlehčovací služba pobytová

Ubytování a ostatní prostory:

Pro uživatele jsou připraveny dvoulůžkové pokoje nebo jednolůžkové pokoje s přistýlkou.

Jednolůžkový pokoj je vybaven polohovací postelí se signalizačním zařízením (zvonek), nočním stolkem, židlí, stolem, skříní s uzamykatelným trezorem, rozkládacím křeslem sloužícím jako přistýlka, poličkou, lednicí, TV, rádiem s CD přehrávačem a připojením na wifi.

Dvoulůžkový pokoj má stejné vybavení pro každého uživatele, oba uživatelé se dělí o TV a ledničku. Rozkládací křeslo zde není.

Ze společenských prostor jsou uživatelům i jejich návštěvám k dispozici prostory recepce s možností nákupu jídla a pití dle aktuální nabídky (sladkosti, slané drobnosti, minerálky, džusy), zimní zahrada, jídelna s klavírem, kaple Ducha svatého s ostatky bl. Matky Terezy, prostorná terasa, kuchyňka a malá terasa v I. patře.

Doplňující informace:

Hospic na Svatém Kopečku se nachází v klidné lokalitě Olomouce, místní části Svatý Kopeček, v těsném sousedství baziliky.

Hospic poskytuje odlehčovací službu neomezeně po dobu 24 hod. denně.

V budově hospice je pro uživatele připraveno celkem 24 barevně vymalovaných pokojů ve třech nadzemních podlažích. Většina pokojů je jednolůžkových, aby bylo zajištěno soukromí uživatelů. Výzdoba na pokojích se uživatelům individuálně přizpůsobuje dle jejich požadavků a možností hospice. Celý objekt je bezbariérový.

Uživatelům jsou k dispozici tyto pomůcky: pomocný zvedák při koupání imobilního uživatele, kardiacká křesla, chodítka různé velikosti a tvaru dle potřeby a schopností uživatele, polohovací pomůcky.

Dopravní dostupnost:

Návštěvníci se mohou do hospice dostat z Olomouce vlastní dopravou nebo městskou hromadnou dopravou (dále jen MHD), která je převážně zajištěna bezbariérovými autobusy. Jedná se o linku č. 11 vypravovanou z hlavního vlakového nádraží města Olomouce nebo linku č. 111 (rychlospoj) jezdící taktéž z nádraží v období cca od začátku dubna do konce září. Cestu z hlavního autobusového nádraží na vlakové je nutno provést jakoukoliv jinou linkou MHD (tramvaj č. 4, autobusová linka č. 12, 14, 15, 19 nebo 25).

Cena základní přestupní jízdenky na 40 min. v pracovní dny a 60 min. v ostatní dny je 14 Kč. Jízdenku je možno zakoupit také přímo u řidiče v ceně 20 Kč. Jízdenku je nutno orazit. Cesta trvá cca 17 min. Hospic je vzdálen od autobusové zastávky „Svatý Kopeček, bazilika“ cca 3 min. pěší chůze směrem ke kostelu. Hospic je žlutá rohová budova po levé straně hned naproti stánkům. Cesta je označena informační cedulí.

Parkovat je možné přímo před vstupem do hospice, je ale nutné si z recepce vyzvednout kartu „návštěva hospice“. Tuto kartu musí řidič umístit do auta na viditelné místo, jelikož pro ostatní je do prostor před hospicem zákaz vjezdu.

 

Rozsah služby:
Je dán zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:
 
a)pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
2. podpora při zajištění chodu domácnosti.