Základní informace o službě

Poslání:

Odlehčovací služba umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolestí a zároveň tak umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

→ paliativní péče:

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje tuto péči jako „aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin". Slovo „komplexní“ je klíčové. Nezaměřujeme se totiž jen na léčbu těla, ale i duše. Chceme zajistit, aby se každý náš klient cítil v rámci možností ve fyzické i psychické pohodě.

→ tišení bolestí:

Strach z fyzické bolesti je jedním z největších strachů. V dnešní době však existují kvalitní léky, které umožňují bolesti tlumit. Každý člověk je jiný a jeho organismus reaguje jinak na různé druhy a kombinace léků. Je tedy úkolem lékaře, aby společně s klientem nastavil léčbu bolesti tak, aby byla efektivní. Jedním z nejdůležitějších úkolů paliativní péče je zajistit, aby žádný klient netrpěl nesnesitelnou bolestí.

→ kvalitní prožití závěru života:

Kvalita se obtížně definuje, protože pro každého člověka znamená něco jiného. Z toho důvodu volíme jedinečný individuální přístup ke každému klientovi. Zajímá nás, jak si představuje, že prožije své dny v hospici a aktivně se na to ptáme. Spolupracujeme s ním na naplňování této představy do té míry, do jaké je to možné. Ne všechna přání a představy jsou uskutečnitelné, ale i malá vítězství přinášejí radost. Pokud už není schopen nám své představy říct, snažíme se o to více spolupracovat s jeho rodinou.

 Komu je péče poskytována:

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění.

Jsou to osoby v jakémkoliv věku v terminálním nebo preterminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, kdy není v silách rodiny či jiných osob zajistit těmto nemocným po přechodnou dobu odpovídající péči.

Služba není určena osobám, jejichž chování by z důvodu duševního onemocnění závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Není možné v rámci odlehčovací služby zajistit pro tyto osoby zvláštní režim, aby jim byla poskytnuta dostatečná péče. Služba z tohoto důvodu není poskytována např. osobám s Alzheimerovou chorobou, s výjimkou těch v posledním stádiu nemoci.

Cíle:

 • Umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek převzetím péče o člověka se sníženou soběstačností.
 • Poskytnout uživateli po dobu pobytu v hospici nezbytnou péči se zaměřením na dosahování kvality života prostřednictvím uspokojování jeho bio-psycho-socio-spirituálních potřeb.
 • Vytváření podmínek pro zachování přirozených sociálních vazeb uživatele i po dobu pobytu v hospici, což následně ulehčuje jeho návrat do přirozeného domácího prostředí.
 • Podpora uživatele v udržení stávajících schopností.

Zásady:

 • respektování důstojnosti uživatele (zachováváním intimity při provádění hygieny, oslovováním apod.)
 • otevřenost (poskytování kvalitní péče bez ohledu na závažnost stavu uživatele)
 • odbornost personálu (poskytování služby dle principů paliativní péče)
 • týmovost (spolupráce všech profesí multidisciplinárního týmu v péči o uživatele)

 Rozsah služby:

Je dán zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
  2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
 •  poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
  1. ubytování,
  2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti:
  1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

 Při přijetí se dojednávají konkrétní potřeby uživatele a rozsah poskytované služby.

Smlouva s klientem – vzor najdete zde.

Více Vám sdělí sociální pracovnice Mgr. Martina Ležáková.