Dobrovolníci

Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí každého hospice. Pomáhat lze několika způsoby. Je možné pravidelně navštěvovat klienty a být jim tak nablízku v obtížném životním období, kterým procházejí. Kdo by se necítil na kontakt s klienty, nabízí se i další činnosti, se kterými lze pomoci, a to buď jednorázově nebo i opakovaně. Více informací o jednotlivých způsobech naleznete níže.

Dobrovolnictví zaměřené na klienty hospiceDobrovilnici

Tito dobrovolníci nenahrazují ošetřující personál, ale naopak jeho činnosti doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Nabízí svůj volný čas a schopnosti, přičemž odměnou je jim radost a uspokojení z pocitu užitečnosti, nikoliv finanční ohodnocení.

I když se budeme maximálně snažit, nemůžeme být všude a rozhodně se nemůžeme plně věnovat každému nemocnému tak, jak si zaslouží. Právě zde je prostor pro dobrovolníky. Dobrovolník nemusí být odborně vzdělaný, plně stačí, když bude nemocnému přítelem, bude jej respektovat a mít jej rád. Zároveň však musí zachovat mlčenlivost o všech údajích, o kterých se dozví.

Základním předpokladem pro tento typ dobrovolnictví je především orientace na druhé, schopnost empatie, tolerance, respektování klientova přání a také schopnost komunikovat i naslouchat. Specifikem dobrovolné činnosti v hospici je také setkání se se smrtí, ať už přímo či nepřímo. Je třeba být tedy vyrovnán s konečností života, mít u sebe vyřešenou tuto dnes často tabuizovanou otázku a počítat s tím, že každé setkání s nemocným může být poslední.

Činnosti, které mohou dobrovolníci nabízet:

 • rozhovory (trpělivé naslouchání, rozptýlení, pochopení, tiché společenství…)
 • hraní společenských her
 • předčítání z knih, novin nebo časopisů
 • modlitba s nemocnými nebo u nemocných, projeví-li zájem
 • zpěv, hra na hudební nástroj
 • vyjížďky s nemocnými na vozíku po okolí hospice, společenských prostorách nebo na terasu
 • drobné nákupy atd.

Dobrovolníci se pravidelně účastní supervize, což je skupinové sezení vedené odborníkem (supervizorem), na kterém mohou ventilovat svoje pocity při výkonu dobrovolnictví, vzájemně si vyměňovat své zkušenosti, řešit problémy, které se při jejich práci vyskytnou aj. Práce s umírajícími je totiž psychicky náročná a vyčerpávající. Pravidelná supervize je pak důležitá pro psychickou pohodu dobrovolníka, bez které by jen těžko mohl pomáhat druhým.

V rozmezí let 2007 – 2012 jsme spolupracovali s Dobrovolnickým centrem ADRA Prostějov. Od roku 2013 jsme navázali spolupráci s Maltézskou pomocí, o. p. s. v Olomouci. Dobrovolník docházející ke klientům hospice má s tímto dobrovolnickým centrem uzavřenou smlouvu, jejíž součástí je i pojištění.

Kontakt pro zájemce o dobrovolnictví u klientů:
Maltézská pomoc, o.p.s.
Centrum Olomouc
Mgr. Lucie Švábová – koordinátorka
tel.: 731 619 695
Wurmova 7, 779 00  Olomouc
e-mail: seniori-ol@maltezskapomoc.cz

 

Dobrovolnictví zaměřené na praktickou výpomocTerasa velká 2

Dobrovolníci, kteří nechtějí přicházet do kontaktu s klienty, ale rádi by nabídli svůj čas či znalosti (jednorázově nebo pravidelně), se mohou inspirovat níže uvedeným výčtem, který samozřejmě není konečný. Uvítáme jakoukoliv pomoc.

Možné činnosti:
 • pravidelné zalévání květin v budově hospice a na terase
 • pravidelná péče o akvárium s rybičkami
 • roznos letáků hospice
 • úprava informačních nástěnek hospice v kostelech v Olomouci
 • mimořádný velký úklid hospice
 • pomoc při získávání finančních prostředků
 • uspořádání benefičních akcí
 • pomoc při jednorázových akcích hospice (např. den otevřených dveří, Noc kostelů, společenská setkání, koncerty aj.)
Kontakt pro zájemce o dobrovolnou výpomoc:
Mgr. Martina Ležáková - sociální pracovnice
tel.: 585 100 036, 585 319 754 (recepce)
e-mail: martina.lezakova@hospickopecek.charita.cz